ึะะฤสืาณ ึะะฤผ๒ฝ้กก ป๚นนศหิฑกก ังส๕ฟฦัะกก ำัว้มฌฝำกก บฯื๗ฝปม๗กก อผส้ืสมฯกก มชฯตฮารว ศีฑพีZ พษฐๆปุนห
ศีฑพัะพฟป๚นน (ึะน๚) ศีฑพัะพฟป๚นน(ศีฑพ ) ีธฎฒฟรลำ๋อลฬๅ
ษ็ปแฟฦังิบศีฑพัะพฟห๙ 
ฑฑพฉศีฑพังัะพฟึะะฤ 
ฑฑพฉด๓ังศีฑพพญผรัะพฟฐเ  
ษฝถซด๓ังศีฑพัะพฟึะะฤ  
ธดตฉด๓ังศีฑพัะพฟึะะฤ 
ฤฯฟชด๓ังศีฑพัะพฟึะะฤ 
บผึด๓ังศีฑพฮฤปฏัะพฟห๙  
มษฤด๓ังศีฑพัะพฟห๙ 
บฤฯด๓ังศีฑพำ๏ัิฮฤปฏัะพฟห๙
ศีฑพษ็ฟฦัะพฟป๚นนตผบฝ  
ศีฑพำ๏ัิัะพฟป๚นนตผบฝ 
น๚ผสศีฑพฮฤปฏัะพฟึะะฤ 
น๚มขน๚ำ๏ัะพฟห๙  
ศีฑพฟชทขนนฯ๋ัะพฟห๙  
ัวึพญผรัะพฟห๙ 
ศีฑพน๚ผสฮสฬโัะพฟห๙ 
ืบฯัะพฟฟชทขป๚นน(NIRA) 
ศีฑพตฤด๓ัง
ศีฑพังส๕ี๑ะหปแ 
น๚ผสฝปม๗ป๙ฝ๐ปแ 
นGดจังส๕ฝปม๗ป๙ฝ๐ปแ 
ฮฤฒฟสกังส๕ะลฯขึะะฤ  
ึะน๚ฟฦังิบฮฤฯืว้ฑจึะะฤ 
น๚ปแอผส้น 
น๚ฮฤังัะพฟืสมฯน
ึ๗ธษอ๘ำ๋หัห๗ตผบฝ ึ๗าชฑจฟฏอ๘ีพ
CHINANET(ึะน๚นซำระลฯขอ๘) 
CERNET(ึะน๚ฝฬำฟฦัะอ๘) 
CASNET(ึะน๚ฟฦังิบอ๘) 
CHINAGBNET(ึะน๚ฝ๐วละลฯขอ๘) 
CEINET(ึะน๚พญผระลฯขอ๘) 
CHINAINFO(ึะน๚ะลฯข) 
YAHOO(ึะน๚)
YAHOO(ศีฑพ) 
MSN(รภน๚)
MSN(ศีฑพ) 
JUSTNET 
ปชอจะลฯขอ๘(GB) 
ฯใธะลฯขอ๘
ึะน๚ึ๗าชฑจึฝ15ึึ  
ต็ืำฐๆฑจฟฏตผบฝ 
ศีฑพฑจึฝ 
ศีฑพตฤณ๖ฐๆษ็
Copyrights©ษฝถซด๓ังศีฑพัะพฟึะะฤฐๆศจห๙ำะ2006-2007
ตุึทฃบึะน๚ผรฤฯสะภ๚ณวว๘บ้ผายฅ5บลษฝถซด๓ังบ้ผายฅะฃว๘ ำสฑเฃบ250100
Tel:0531-88364559 Fax:0531-88378210